Register | Login

Nhân viên tổng đài Apple cho biết người dùng muốn thay pin cần liên hệ trung tâm bảo hành trước khi đến để được hướng dẫn, đồng thời để chắc chắn pin có sẵn ở trung tâm bảo hành hay không.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: